Yellowfrog - logo

Ocena użytkowników: 4 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa każdy pracodawca ma obowiązek skierowania swoich pracowników na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia te należy przeprowadzić zarówno przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków służbowych, jak i już w trakcie pełnienia obowiązków zawodowych. W Polsce obowiązkowo przeprowadza się dwa rodzaje szkoleń BHP. Jakie to szkolenia i dlaczego uczestnictwo w nich jest ważne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w naszym artykule. 

Wstępne szkolenie BHP

Wstępne szkolenie BHP, nazywane również instruktażem ogólnym, przeprowadza się dla nowych pracowników, praktykantów, a także uczniów szkół zawodowych, którzy w danym zakładzie pracy przyuczają się do zawodu. Bez odbycia wstępnego szkolenia BHP pracownik nie powinien być dopuszczony do pełnienia obowiązków służbowych. Instruktaż ogólny z zakresu BHP przeprowadza pracownik służby BHP lub odpowiednio przeszkolony do przeprowadzenia szkolenia wstępnego pracownik. Celem takiego szkolenia jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami i normami bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy. Wstępny instruktaż BHP obejmuje także zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy to bardziej szczegółowy element szkolenia wstępnego. Rolą tej części szkolenia jest przekazanie pracownikowi wiedzy z zakresu czynników środowiskowych występujących na konkretnym stanowisku pracy jakie nowozatrudniony ma zająć oraz ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed ewentualnymi  zagrożeniami,  a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami (kierownik, mistrz czy brygadzista) lub pracodawca jeśli osoby te posiadają w tym celu odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Okresowe szkolenia BHP

Szkolenia okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się w celu aktualizacji i odświeżenia wiedzy pracowników. Zapisy rozporządzenia w sprawie szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy określają kogo i z jaką częstotliwością należy objąć szkoleniem okresowym. Zgodnie z rozporządzeniem przeszkoleniu przynajmniej raz na 5 lat podlegają: 

  • pracodawcy i osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach,
  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,
  • pracownicy służby BHP.

Przeszkoleniu przynajmniej raz na 3 lata podlegają pracownicy na stanowiskach robotniczych. Jeśli natomiast na danym stanowisku istnieje ryzyko wystąpienia znacznych zagrożeń szkolenia okresowe należy wówczas przeprowadzić raz na rok. Pracowników administracyjno-biurowych należy przeszkolić przynajmniej raz na 6 lat. Każde szkolenie okresowe z zakresu BHP kończy się odpowiednim egzaminem. Po ukończeniu szkolenia i egzaminu zakończonego pozytywnym wynikiem uczestnik szkolenia otrzymuje odpowiednie zaświadczenie.

Szkolenia BHP on-line

Wychodząc naprzeciw wymogom związanym z obecną sytuacją, a także idąc z duchem postępu technologicznego firma Yellow Frog z Bydgoszczy, oprócz szkoleń BHP w formie tradycyjnej oferuje także szkolenia BHP on-line. 

KONTAKT

Mapy Google

Adres

ul. B. Chrobrego 22/2
85-047 Bydgoszcz

Czynne

Poniedziałek–Piątek
7:00–15:00

Zadzwoń